بیمارستان شهید دکتر چمران تهران

مشتریان ما

– این بیمارستان از محصولات رزرو غذا و  تغذیه شرکت جهان گستر استفاده می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون تغذیه جهان گستر