جهان گستر در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ

نرم افزارهای اتوماسیون دانشگاهی و سازمانی

حضور شرکت جهان گستر در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )