ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات سرگرمی

سیستم اتوماسیون شهربازی

رونمایی از سیستم اتوماسیون شهربازی جهان گستر سری اکسیر در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات سرگرمی ، شهربازی و پارک ها