موسسه خیریه کهریزک

مشتریان ما

– این موسسه از محصولات رزرو غذا و  تغذیه شرکت جهان گستر استفاده می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون تغذیه جهان گستر