سیستم اتوماسیون کنترل اعتبار

کنترل مصرف اقلام سهمیه دار و توزیع بن کارمندی، آب چاه های کشاورزی، آب شرب و …