سیستم اتوماسیون خوابگاهی

سیستم اتوماسیون خوابگاهی

مدیریت و اسکان خوابگاه – کنترل تردد افراد در خوابگاه های دانشگاهی و دولتی یا خصوصی