حضورغیاب کلاسی و امتحانی

نظارت بر تردد و اعلام حضور دانشجویان و دانش آموزان در کلاس درس و جلسات امتحانی