سیستم اتوماسیون تغذیه

سیستم اتوماسیون تغذیه

مدیریت بر رزرو و تحویل غذا در سلف سرویس دانشگاهها، بیمارستانها، سازمانها، شرکتهای خصوصی و …