سیستم اتوماسیون رستوران و بوفه

سیستم اتوماسیون رستوران و بوفه

 معرفی‌سیسستم‌اتوماسیون‌رستوران‌(بوفه)

سیستم‌اتوماسیون‌رستورانی‌(بوفه)‌امکان‌مدیریت‌بر‌بوفه،‌رستوران،کافی‌شاپ‌و‌…‌را‌فراهم‌می‌کند.‌در‌این‌اتوماسیون‌امکان‌تعریف‌انواع‌غذاها‌و‌دسرها‌و‌نوشیدنیها‌و‌تمام‌خوراکی‌ها‌ و‌هر‌آنچه‌به‌مشتری‌عرضه‌میگردد‌با‌قیمت‌های‌مختلف‌وجود‌دارد.‌همچنین‌امکان‌سفارش‌توسط‌مشتری‌بوسیله‌صفحه‌کاملالمسی‌دستگاه‌و‌کسر‌از‌کارت‌هوشمند‌و‌صدور‌فیش‌فراهم‌می‌باشد.

نرم افزار رستوران و بوفه برخی‌امکانات‌و‌قابلیت‌های‌اتوماسیون‌رستورانی‌(بوفه)

در‌این‌سیستم‌هر‌فرد‌می‌تواند‌با‌توجه‌به‌سیاست‌های‌تعیین‌شده‌،‌غذا‌و‌دسر‌انتخاب‌و‌دریافت‌نماید.
 • امکان‌تعریف‌انواع‌غذاها‌و‌دسرها‌در‌نرم‌افزار‌با‌تعیین‌سقف
 • امکان‌تعیین‌قیمت‌های‌متفاوت‌غذایی‌برای‌فرد‌یا‌گروهی‌از‌افراد
 • امکان‌استفاده‌از‌کیوسک‌،‌کامپیوتر‌،‌موبایل‌و‌دستگاه‌جهت‌سفارش‌دهی
 • امکان‌تعیین‌و‌محاسبه‌قیمت‌های‌با‌یارانه‌و‌بدون‌یارانه‌،‌برای‌غذاهای‌دوم‌،‌سوم‌،‌در‌صورت‌لزوم‌…
 • امکان‌تعیین‌تعداد‌هر‌یک‌از‌غذاها‌و‌دسر‌برای‌هر‌وعده‌غذایی
 • هر‌فرد‌می‌تواند‌با‌توجه‌به‌سیاست‌گذاری‌نسبت‌به‌انتخاب‌غذاها‌و‌دسرهای‌موجود‌اقدام‌نماید.
 • امکان‌اتصال‌دستگاههای‌تریا‌به‌چاپگر‌حرارتی‌جهت‌صدور‌صورت‌حساب‌غذاهای‌انتخاب‌شده
 • امکان‌تعریف‌و‌تعیین‌افراد‌مجاز‌به‌استفاده‌از‌سیستم
 • امکان‌تعیین‌سقف‌تعداد‌غذا‌و‌دسر‌(فردی‌یا‌گروهی)
 • امکان‌توزیع‌غذا‌و‌دسرهای‌از‌پیش‌تعیین‌شده
 • قابلیت‌تعریف‌تنظیمات‌مختلف‌نرم‌افزاری‌برای‌کاربران
 • قابلیت‌تنظیمات‌مختلف‌مربوط‌به‌پیمانکاران‌در‌صورت‌لزوم
 • امکان‌تهیه‌انواع‌گزارشات‌آماری‌،‌ریالی‌به‌صورت‌آنلاین
 • امکان‌کار‌در‌حالت‌های‌اعتبار‌مثبت‌،‌اعتبار‌منفی‌،‌ترکیبی
 • امکان‌تعریف‌گروه‌مهمانان
 • امکان‌تعریف‌برنامه‌غذایی‌به‌صورت‌سالیانه
 • امکان‌تعریف‌بینهایت‌مدل‌غذا‌و‌دسر‌برای‌هر‌وعده‌غذایی
 • امکان‌ثبت‌و‌دریافت‌غذا‌به‌صورت‌همزمان‌از‌چندین‌دستگاه
 • امکان‌تعریف‌وعده‌های‌مختلف‌غذایی‌(صبحانه‌،‌ناهار‌،‌عصرانه‌،‌شام)
 • امکان‌تعریف‌ساعات‌توزیع‌غذا‌برای‌وعده‌های‌مختلف
 • امکان‌سفارش‌دهی‌از‌هر‌مکانی‌برای‌مشتریان‌با‌کد‌اشتراک‌و‌واریز‌آنلاین‌وجه
 • امکان‌تعریف‌غذای‌پیش‌فرض نرم افزار بوفه و رستوران
مشاره‌رایگان‌تماس‌با‌تلفنهای‌۰۹۱۲۴۹۶۴۱۹۳‌و‌۰۹۱۲۷۱۵۹۱۵۷‌به‌صورت‌۲۴‌ساعته
مشاهده ...