کاهش هزینه سازمان توسط سامانه یکپارچه تغذیه، پارکینگ، تردد، خوابگاهی و خدمات ورزشی

معرفی‌سیسستم‌اتوماسیون‌ایاب ذهاب دانشجویی

سیستم ایاب ذهاب دانشجویی به صورت یکپارچه با سیستم تغذیه و همچنین مستقل از سایر سامانه ها قابل استفاده می باشد.


از مزایای قابل ذکر این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاره‌رایگان‌تماس‌با‌تلفنهای‌۰۹۱۲۴۹۶۴۱۹۳‌و‌۰۹۱۲۷۱۵۹۱۵۷‌به‌صورت‌۲۴‌ساعته

سیستم ایاب ذهاب دانشجویی

صفحه اصلیسیستم ایاب ذهاب دانشجویی
فرم مشاوره جهت راهنمایی دقیق توسط کارشناسان ما

یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.