معرفی‌سیسستم‌اتوماسیون‌ایاب ذهاب دانشجویی

سیستم ایاب ذهاب دانشجویی به صورت یکپارچه با سیستم تغذیه و همچنین مستقل از سایر سامانه ها قابل استفاده می باشد.


از مزایای قابل ذکر این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده از کارتهای تغذیه و دانشجویی تحویل شده به دانشجویان
  • استفاده از پایگاه داده مربوط به اتوماسیون تغذیه و استعلام افراد مجاز و عدم اجازه به افراد غیر مجاز
  • امکان مشخص کردن قیمت های مختلف برای هربار استفاده از هر خط و اعمال موارد یارانه ای برای افراد و دانشجویان
  • امکان گزارش گیری لحظه ای از هر مکان از افراد حاضر در هر سرویس
  • گزارش گیری از تعداد افراد استفاده کننده به صورت کلی و به تفکیک افراد در لحظه از کل سامانه ایاب ذهاب
  • گزارش گیری از کل هزینه های انجام شده برای این بخش و کل اعتبار هزینه شده از طرف دانشجویان
  • امکان استفاده از اعتبارسیستم تغذیه و عدم نیاز به ایجاد خط اعتباری جدید برای این بخش
  • ثبت پیمانکاران مختلف برای سیستم ایاب ذهاب

مشاره‌رایگان‌تماس‌با‌تلفنهای‌۰۹۱۲۴۹۶۴۱۹۳‌و‌۰۹۱۲۷۱۵۹۱۵۷‌به‌صورت‌۲۴‌ساعته