نرم افزار ژتون شرکت جهان گستر سالها گره گشای بسیاری از مشکلات و ابهامات صنعت غذایی کشور بوده است و به جرات میتوان گفت که شاید

۹۰ درصد از نرم افزارهای موجود به نحوی کپی و الهام گرفته از این نرم افزار می باشند.با توجه به استفاده بسیار زیاد از این نرم افزاردر سطح کشور

و در مواردی خارج از کشور در گذشته برای مجموعه هایی که مدیریت سیستم غذایی در داخل سازمان بوده بی نقص و بدون خطا و بسیار مطمئن

می باشد.پنل مدیریت این نرم افزار به شکل اپلیکیشن و پنل رزرو به صورت وب است و سخت افزارهای تماما بومی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم اتوماسیون تغذیه ژتون